Vedtægter

Vedtægter for Folkeuniversitetet i Han Herred.

§ 1 Folkeuniversitetskomiteen i Han Herred har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i henhold til Folkeoplysningsloven kapitel 13, § 46.

§ 2 Folkeuniversitetskomiteen har sit hjemsted i Han Herred, Jammerbugt Kommune.

§ 3 Folkeuniversietskomiteen ledes af en styrelse på 3 eller flere personer valgt på et offentligt indkaldt møde med mulighed for deltagelse af interesserede borgere, foreninger og institutioner i kommunen.
stk. 2 Styrelsens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted.

§ 4 Folkeuniversitetskomiteen konstituerer sig med en formand, der har det overordnede ansvar for komiteens aktiviteter.
stk. 2 Folkeuniversitetskomiteen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmelser om tegningsret.

§ 5 Styrelsen er over for komitestyrelsen eller den region, komiteen tilhører, ansvarlig for komiteens aktiviteter og program.

§ 6 Styrelsen er ansvarlig for komiteens regnskab.

§ 7 Styrelsen træffer hvert andet år for en 2-årig periode beslutning om tilknytning til en region eller til komitestyrelsen.

§8 Disse vedtægter træder i kraft den 1. april 2004.
atk. 2 Vedtægterne kan ændres ved almindelig stemmeflertal i komiteens styrelse, men skal godkendes af regionsstyrelsen for den region, komiteen er tilknyttet eller af komitestyrelsen, hvis komiteen er tilknyttet denne.

NB: Komiteen er pt. tilknyttet region Nordjylland.